Wat kost personeel?

Wanneer u op het punt staat een werknemer in dienst te nemen en deze zelf te verlonen, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van wat hier allemaal bij komt kijken. U gaat naast dat er salaris betaald zal worden aan de werknemer ook te maken krijgen met overige kosten. Bijvoorbeeld eventuele pensioenkosten of onverhoopte ziektekosten. Om uw risico’s als werkgever te beperken zou u kunnen overwegen om gebruik te maken van een payroll service zoals die van WePayPeople. Hieronder vindt u een duidelijk overzicht van de voor -en nadelen gebaseerd op de huidige wet -en regelgeving.

Brutoloon

Het belangrijkste uitgangspunt voor de berekening van loonbelasting en werknemersverzekeringen is het bruto loon. Het is van essentieel belang hierover, met uw werknemer, duidelijke afspraken over te maken. De kosten voor u als werkgever zijn namelijk 30% hoger dan het brutoloon dat de werknemer zal ontvangen. Als werkgever betaalt u per slot van rekening ook een deel van de werknemersverzekeringen.
Iedere werknemer heeft recht op vakantiegeld. Gewoonlijk gaat dit om 8% van het brutoloon. Daarnaast is het belangrijk dat er ook rekening gehouden wordt met een eventuele provisie of 13e maand als hier sprake van is. Ook deze worden namelijk bij het brutoloon opgeteld. Over het geheel draagt u als werkgever belastingen en premies af. Tevens is het uw plicht als werkgever loon door te betalen bij ziekte. Dit soort situaties kunnen een bedreiging vormen voor uw bedrijf. Mocht u zich hier tegen willen verzekeren bestaat er de mogelijkheid dit te doen via de collectieve verzekering van uw brancheorganisatie.

Loonkosten

Elke werknemer heeft recht op het wettelijke minimum jeugdloon. Op 1 juli 2017 is deze voor werknemers vanaf 22 jaar vastgesteld op: € 1.565,40 per maand. (rijksoverheid) Het kan zijn dat er voor uw bedrijfstak een verplichte CAO bestaat. De afspraken over primaire -en secundaire arbeidsvoorwaarden die hierin vermeld staan zijn voor u als werkgever bindend. Alle CAO’s kunt u inzien via www.staatscourant.nl. Het is ook mogelijk om informatie op te vragen bij uw werkgeversorganisatie of via het ministerie van SZW.

Berekening (voorbeeld)

Er bestaat een vaste berekening voor het calculeren van de loonkosten. Stel; het brutoloon is 100%. De werknemer ontvangt, na het afdragen van premies en belastingen, 70% van het brutoloon. Het tarief voor u als werkgever zal dus neerkomen op 130% omdat ook u verplicht bent bijdragen aan de te betalen premies.

Bijvoorbeeld: u heeft met uw werknemer afgesproken heeft hem of haar 15 euro bruto per uur te betalen. De werknemer ontvangt netto 70% van 15 = 10,5 euro. Uw totale kosten komen op 130%. 130% x 15 euro bruto per uur = 19,5 euro. Dit is wat de werknemer u daadwerkelijk per uur zal kosten.

De belastingen die u als werkgever inhoudt op het loon van de werknemer dienen te worden voldaan aan de belastingdienst.

Ziekte

Voor de Ziektewet hoeft u als werkgever geen premies te betalen. Wel bent u verplicht uw werknemers bij ziekte 70% van het loon door te betalen, gedurende de eerste twee jaar. In sommige CAO´s kan het zelfs zo zijn dat dit percentage 100% blijft. In dat geval kunt u als werkgever wel een beroep doen op de ziektewet.

Pensioen

Elke werknemer heeft uiteindelijk recht op AOW en ANW. Dit zijn eigenlijk de basisvoorzieningen als het gaat om pensioen. Daarnaast zou u, als werkgever, aanvullende voorzieningen kunnen treffen. Meestal is het dan zo dat zowel werkgever als werknemer hieraan bijdragen. Wanneer er een bedrijfstakpensioenfonds geregeld is bent u verplicht uw werknemer hiervoor aan te melden.

Werknemersverzekeringen

Werknemersverzekeringen geven de werknemer recht op een uitkering. Hierbij kun je denken aan; WW (Werkloosheidswet) en de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Zowel werkgever als werknemer dragen bij aan de WW. De WIA-premie betaalt u, de werkgever. Deze premies dienen worden afgedragen aan de Belastingdienst.

Voordelen payroll

Er komt dus al met al behoorlijk wat kijken bij het zelf regelen van de salarisadministratie van uw werknemers. Door gebruik te maken van een payrollbedrijf, heeft u deze zorgen niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *